СТАТУТ
Харківської обласної громадської організації
«ФОНД ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА»


1. Найменування, статус і місцезнаходження Фонду
1.1. Найменування Фонду:
- повне найменування українською мовою – Харківська обласна громадська організація «Фонд ім. П.І. Прокоповича»;
- скорочене найменування українською мовою – Фонд ім. П.І. Прокоповича;
- повне найменування російською мовою – Харьковская областная общественная организация «Фонд им. П.И. Прокоповича»;
- скорочене найменування російською мовою – Фонд им. П.И. Прокоповича.
1.2. Харківська обласна громадська організація «Фонд ім. П.І. Прокоповича» (надалі – Фонд) – об’єднання громадян, створене на добровільних засадах.
1.3. Фонд створюється і діє на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, самоврядування, рівноправності всіх його членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності, відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших законів України, чинного законодавства та цього Статуту.
1.3. Фонд створюється як організація, вільна від партійного, релігійного чи іншого ідеологічного впливу в будь-якій формі. В зв’язку з цим в рамках існування Фонду не може здійснюватись партійна, релігійна або інша ідеологічна діяльність. В той же час це не заперечує можливостей взаємодії по окремим питанням з представниками партійних, релігійних або інших не заборонених чинним законодавством організацій.
1.4. Фонд діє з місцевим (обласним) статусом, а за допомогою сучасних засобів комунікації встановлює контакти зі своїми прихильниками в веб-просторі Інтернету незалежно від їхнього місцезнаходження. В зв’язку з цим Фонд включає дві складові частини: фізичну і віртуальну.
Фізична складова – члени Фонду в м. Харків та області.
Віртуальна складова – прихильники Фонду в веб-просторі Інтернету.
Основою віртуальної складової Фонду є Інтернет-ресурс, що знаходиться за адресою http://www.mirpchel.com.ua .
1.5. Фонд не здійснює підприємницької чи іншої комерційної діяльності та не ставить за мету своєї діяльності отримання прибутку.
1.6. Джерела надходження коштів на виконання статутних завдань Фонду формуються з благодійних внесків членів Фонду, його прихильників, а також інших громадян, організацій і установ та з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
Ці кошти обліковуються і використовуються у відповідності до вимог чинного законодавства України, рішень Загальних зборів Фонду та даного Статуту.
1.7. Фонд є відкритою громадською організацією, що виражається в забезпеченні вільного доступу членів та прихильників Фонду до всіх документів Фонду, в тому числі – до фінансових документів.
1.8. Місцезнаходження Фонду: 61166, м. Харків, вул. Коломенська, 27, кв. 77.

2. Мета та завдання Фонду
2.1. Основною метою Фонду є пропаганда та розповсюдження знань і трудів геніального вітчизняного бджоляра, педагога та науковця Петра Івановича Прокоповича і вшанування його пам’яті.
2.2. Завданнями Фонду є:
- проведення роботи по пошуку та узагальненню трудів П.І. Прокоповича;
- видання творів П.І. Прокоповича;
- популяризація спадщини геніального вітчизняного бджоляра та науковця;
- відновлення історичної справедливості стосовно пріоритетності піонерських винаходів П.І. Прокоповича;
- об’єднання всіх бджолярів і громадян, які шанують генія, незалежно від місця їхнього проживання та світогляду;
- популяризація бджільництва як джерела натуральних бджолопродуктів та здорового способу життя;
- проведення робіт по встановленню реальної кількості пасічників і бджолосімей в Україні.

3. Членство в Фонді
3.1. Фонд ім. П.І. Прокоповича є громадською організацією, яка не має фіксованого індивідуального членства в загальноприйнятому розумінні.
3.2. Членами та прихильниками Фонду вважаються всі, хто поділяє і в будь-який спосіб підтримує мету та задачі Фонду.
3.3. Члени (прихильники) Фонду мають право:
- вибирати зручний для себе спосіб комунікації з керівництвом Фонду: персональне спілкування, через засоби зв’язку, через мережу Інтернет;
- висловлювати свої погляди стосовно функціонування Фонду, та надавати пропозиції;
- приймати участь в голосуванні по питаннях, які винесені на голосування;
- вносити на свій розсуд благодійні внески на забезпечення мети і задач Фонду;
- контролювати витрати коштів та їх відповідність задекларованим цілям та завданням Фонду.
3.4. Члени Фонду зобов’язані:
- дотримуватись вимог Статуту Фонду та рішень Загальних зборів;
- брати активну участь у виконанні рішень статутних органів Фонду;
- всебічно сприяти зміцненню авторитету Фонду.
3.5. Всі прихильники Фонду в мережі Інтернет можуть стати його віртуальними членами шляхом добровільної реєстрації на Інтернет-ресурсі Фонду.
Голосування в мережі Інтернет по питаннях життєдіяльності Фонду відбувається в он-лайн режимі (режимі реального часу) шляхом персонального голосування віртуальних членів на протязі зазначеного в конкретному випадку терміну.
Кожен голосуючий має право подавати по кожному обговорюваному питанню тільки один голос.
3.6. Асоційовані члени – прихильники Фонду, які спілкуються з керівництвом через засоби зв’язку (телефон, пошта). Мають права та обов’язки як і члени Фонду, але не приймають участі в голосуваннях.

4. Керівні органи Фонду
4.1. Вищим керівним органом Фонду є Загальні збори Фонду, які вирішують усі основні питання діяльності Фонду. Загальні збори Фонду збираються один раз на рік.
4.2. Загальні збори Фонду:
- заслуховують, обговорюють та затверджують звіт виконавчого директора Фонду та ревізора Фонду;
- заслуховують інформацію Наглядової ради;
- затверджують Статут Фонду та вносять до нього зміни і доповнення;
- обирають Керівництво Фонду – виконавчого директора і його заступника;
- обирають ревізора Фонду;
- обирають Наглядову раду Фонду;
- визначають основні напрями діяльності Фонду;
- вирішують питання реорганізації та ліквідації Фонду.
4.3. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх. Рішення про затвердження Статуту та внесення до нього змін, рішення про реорганізацію та ліквідацію Фонду приймаються більшістю не менше як ¾ голосів від числа присутніх.
4.4. У період між Загальними зборами оперативну роботу по керівництву Фондом здійснює виконавчий директор та його заступник.
Виконавчий директор:
- планує діяльність Фонду у відповідності до рішень Загальних зборів, вимог Статуту, рекомендацій Наглядової ради, та пропозицій асоційованих та віртуальних членів Фонду;
- здійснює виконання плану діяльності Фонду;
- приймає рішення з усіх питань діяльності Фонду;
- представляє Фонд у державних органах, громадських та інших організаціях;
- підписує документи Фонду.
Заступник виконавчого директора:
- приймає участь у плануванні та виконанні плану діяльності Фонду;
- при неможливості виконання своїх обов’язків виконавчим директором (хвороба та ін.) перебирає на себе його обов’язки.
4.5. Наглядова рада Фонду в кількості 5-ти осіб є дорадчим органом і обирається Загальними зборами Фонду. Наглядова рада обирає зі свого складу Голову та його заступника.
Наглядова рада Фонду:
- контролює діяльність Керівництва Фонду;
- надає Керівництву Фонду рекомендації і пропозиції стосовно покращення діяльності Фонду;
- надає Загальним зборам інформацію про діяльність Керівництва Фонду.
4.6. Ревізор Фонду обирається Загальними зборами на термін 2 роки.
Ревізор Фонду:
- перевіряє дотримання Керівництвом Фонду вимог чинного законодавства, установлених правил здійснення й документального оформлення фінансових операцій і фінансового обліку;
- контролює дотримання Статуту керівництвом Фонду;
- звітує про підсумки своєї роботи на чергових Загальних зборах Фонду.

5. Реорганізація і ліквідація Фонду
5.1. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів, яке приймається більшістю не менш як у ¾ голосів від числа присутніх.
5.2. Припинення діяльності (ліквідація) Фонду може бути проведене шляхом саморозпуску за рішенням не менш ніж ¾ голосів присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду.
5.3. Реорганізація і ліквідація Фонду здійснюються відповідно до чинного законодавства України.


Счетчик посетителей

2270345
Сегодня
Вчера
Неделя
Прошлая неделя
Месяц
Прошлый месяц
Всего
13
157
170
2907
12690
18341
2270345

Forecast Today
192


Ваш IP:18.232.59.38